Assistant to Stage Director
Valentina Tsygankova
Igor Bondarenko
Nikolay Natsybulin
Marina Tsymbal
Dmitry Romanov
Anna Shvedova
Oxana Zhegulskaya
Anna Voroshilova
Lyubov Shakirova
Asel Zueva

Stage Directing Office

Igor Bondarenko