Grand stage
6+

STARRING Nikolay Tsiskaridze, Ekaterina Kondaurova, Roman Belyakov, Angelina Vorontsova, Anastasia Soboleva, Ivan Vasiliev, Victor Lebedev, Vasilisa Berzhanskaya, Gury Guryev, Alexey Zelenkov, Mikhail Pirogov, Conductor — Dmitri Jurowski

Opera and ballet stars gala concert

gala-concert in two acts

Artists

Principal with the Mariinsky Theatre
Soloist with the Mariinsky Theatre
Principal with the Mikhailovsky Theatre
Principal with the Mikhailovsky Theatre
Principal with the Mikhailovsky Theatre
Principal with the Mikhailovsky Theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Nikolay Loskutkin
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre